Міжрегіональне управління у Донецькій та Луганській областях НАДС інформує

06 квітня 2021

ВИКЛАДЕНО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Бути державним службовцем – означає служити народові України. І на нас лежить велика відповідальність. Наші слова, вчинки та дії представляють державу. Ми завжди маємо бути гідними, етичними та людяними.  Етична державна служба починається саме з нас.

Наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 28 квітня 2021 року № 72-21 внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 року за № 668/36290 та опубліковано в Офіційному віснику України № 42 (04.06.2021).

Внесені до Загальних правил зміни, серед іншого, передбачають уточнення професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виключення зайвих та обтяжливих положень, замість яких включено норми стосовно протидії дискримінації, сексуальним домаганням та забезпечення гендерної рівності серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також запровадження обов’язку щодо підвищення цифрової грамотності та правил поведінки у цифровому середовищі. Крім того, до зазначених Загальних правил додається новий розділ «Доброчесність», який забезпечує закріплення змісту і принципів цього поняття та певних правил поведінки.

Це важливий крок до удосконалення та осучаснення правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Адже саме поведінка цих осіб і їх ставлення до своїх посадових обов’язків формує довіру суспільства до державних органів і органів місцевого самоврядування та державної служби в цілому.

Загальні правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції, запобігання та протидії дискримінації, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Метою Загальних правил є зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, формування позитивної репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Законом України «Про державну службу» (далі – Закон) визначено, що  Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснює контроль за додержанням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01 жовтня 2014 року № 500, наказом НАДС від 10 вересня 2020 року
№ 168-20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2020 року за
№ 982/35265 затверджено Порядок здійснення НАДС, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу. ( .pdf , 301.61 Кб ) (далі – Порядок).

Контроль відповідно до Порядку полягає у здійсненні НАДС, його територіальними органами заходів, спрямованих на встановлення фактичного стану додержання державними органами умов реалізації громадянами права на державну службу відповідно до Закону (далі – заходи контролю), а також попередження виникнення порушень Закону.

Об’єктом заходів контролю може бути державний орган, структурний підрозділ зі статусом юридичної особи публічного права (у місцевих державних адміністраціях), територіальний орган.

Заходи контролю здійснюються посадовими особами НАДС, його територіального органу в межах предмету заходів контролю шляхом аналізу інформації та засвідчених належним чином копій документів, одержаних від державних органів в порядку, визначеному Порядком, на відповідність вимогам Закону.

Предметом заходів контролю є стан додержання об’єктом заходів контролю вимог Закону щодо реалізації громадянами права на державну службу.

Основні завдання під час здійснення заходів контролю:

 • аналіз стану додержання об’єктом заходів контролю вимог Закону щодо реалізації громадянами права на державну службу;
 • виявлення невідповідностей та/або порушень Закону при здійсненні об’єктом заходів контролю процедур, пов’язаних з реалізацією громадянами права на державну службу;
 • підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення діяльності об’єкта заходів контролю, пов’язаної із забезпеченням умов реалізації громадянами права на державну службу відповідно до Закону, усунення виявлених невідповідностей та/або порушень Закону, а також попередження виникнення порушень Закону.

Заходи контролю здійснюються відповідно до плану заходів контролю, що затверджується Головою НАДС та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАДС.

План проведення НАДС та його територіальними органами заходів контролю у
2021 році ( .pdf , 600.00 Кб )

Онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту у сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)»

Національним агентством України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу за підтримки та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні розроблено онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)».

Курс складається із 3 модулів, які передбачають розгляд сучасних стандартів управління якістю та інноваційних підходів до оцінки результативності і якості державного управління.

Під час проходження навчання учасники:

 • опанують ключові аспекти впровадження системи управління якістю в державному органі;
 • ознайомляться із Методичними рекомендаціями щодо проведення обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;
 • навчаться визначати підходи і критерії до проведення обстеження системи управління якістю;
 • здобудуть знання, необхідні для ефективної оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • оволодіють навиками узагальнення результатів обстеження системи управління якістю.

Після успішного завершення навчання за онлайн-курсом учасники отримають е-сертифікати.

Курс розміщений на платформі «Спільнота практик: сталий розвиток» за посиланням https://udl.despro.org.ua/enrol/index.php?id=145 та доступний з 29 березня
2021 року.

Онлайн-курс «Політична освіта публічних службовців в Україні»

Національним агентством України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу за підтримки та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні розроблено онлайн-курс «Політична освіта публічних службовців в Україні».

Курс складається з 5 модулів, які покликані сприяти формуванню стійкої системи знань про політичну культуру, політичну систему, громадянське суспільство, підвищенню політичної культури державних службовців, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян.

Під час навчання учасники опанують ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців, зокрема питання:

 • демократичних цінностей, як основи розбудови політичної освіти;
 • політичної системи загалом та політичної системи України зокрема;
 • політичних партій та партійних систем;
 • прав та обов’язків громадян і державних службовців;
 • взаємодії з громадськістю та комунікації в органах державної влади;
 • інформаційно-комунікативного супроводу діяльності органів державної влади тощо.

Після успішного завершення онлайн-курсу учасники отримають е-сертифікати.

Курс розміщений на платформі «Спільнота практик: сталий розвиток» за посиланням https://udl.despro.org.ua/course/view.php?id=146 та доступний з 29 березня
2021 року.